Namsos IL Fotball – Klubbhåndbok


Fakta Namsos IL Fotball

Navn:
Namsos IL Fotball

Stiftet:
28. november 1904

Adresse:
PB 26
7801 Namsos

Hjemmeside:

Organisasjonsnummer:
984 933 215

Bankforbindelse:
Grong Sparebank 4448 50 31763

Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Nord Trøndelag Idrettskrets. Laget er medlem av Norges Fotballforbund gjennom Trøndelag Fotballkrets. Laget hører hjemme i Namsos kommune og er medlem i Namsos Idrettsråd.

Innledning

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres. Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra krav som kvalitetsklubb, ulike utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i vår klubb.

Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvem vi er og hvilke målgruppe vi er til for. Det er styret i Namsos IL Fotball som er ansvarlig for klubbhåndboken og at denne oppdateres.

Namsos IL Fotball sin lov

Namsos IL Fotball sin lov, godkjent av Nord-Trøndelag Idrettskrets og vedtatt på årsmøte 26.10.2014, følger Norges Idrettsfobund sin lovnorm og er utarbeidet i tråd med denne.

Lov Namsos IL Fotball

Namsos IL Fotball sin organisasjonsplan

Namsos IL Fotball sin organisasjonsplan blir vedtatt for kommende år på årsmøte i Namsos IL Fotball. Gyldig organisasjonsplan ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 29.11.2016.


Overordnede verdier

Namsos IL Fotball sin visjon, verdier og misjon er som følger:

 • Visjonen er at Namsos IL Fotball skal ha et bredt tilbud til sine medlemmer og derigjennom gi mulighet for det enkelte medlem til å utvikle seg både sportslig og sosialt, gjennom slagordet «Vi like oss i Namsos »
 • Verdier er basert Nærhet, Inkludering og Likeverd

 • Misjonen er å gi alle som ønsker å spille for namsos IL Fotball muligheten til å spille fotballsitt nivå.


Årshjul 2022:

årshjul.xlsx


Namsos IL Fotball sine overordnede langsiktige målsettingerSportslig

 • Namsos IL Fotball skal være ledende i Namdalen på spillerutvikling, for å utvikle spillere til eget A- lag og for andre klubber.
 • Namsos IL Fotball har som mål å etablere seg 3. divisjon for A-lag herrer og på sikt etablere senior kvinner når klubbens fundament både sportslig, administrativt og økonomisk er tilstede.
 • Være regionens største breddeklubb som utvikler spillere og lag og som motiverer barn og ungdom til å spille fotball gjennom hele oppveksten og blir en helhetlig spiller.
 • Ha kompetanse i alle ledd
 • Bygge sunner holdninger og fair play
 • Ha et godt og utstrakt samarbeid med naboklubber gjennom åpenhet og inkludering

Dommere

 • Namsos IL Fotball skal ha et dommermiljø som motiverer flere av klubbens medlemmer til å ta dommerkurs, samt bidra til at klubbens dommere ønsker å videreutvikle seg.
 • Legge tilrette for klubbdommerkurs og rekurutteringsdommerkurs
 • Samarbeide med naboklubber

Anlegg

 • Namsos IL Fotball skal i et godt samarbeid med Namsos kommune jobbe aktivt for å videreutvikle baner og anlegg, slik at klubbens medlemmer skal kunne drive sin aktivitet i trygge omgivelser og ha tilfredsstillende tilgang til og kvalitetde anlegg en benytter.

Klubbidentitet

 • Namsos IL Fotball skal iverksette aktiviteter som bidrar til å øke medlemmenes og deres foresattes ønske om og vilje til å engasjere seg i deler av klubbens drift. Skape en klubbidentitet som bidrar til at man er stolt av å være medlem i Namsos IL Fotball.
 • Klubbhuset skal stå sentralt i utviklingen av et “nærmiljø" hvor medlemmer og deres foresatte i større grad identifiserer seg med klubben og hvor Kleppen idrettspark blir en naturlig samlingsplass for organisering av og utvikling av sportslige og sosiale aktiviteter

Økonomi

 • Namsos IL Fotball skal til enhver tid ha en egenkapital som er tilfredsstillende i forhold til klubbens aktivitetsnivå.
 • Klubbens aktiviteter og sportslige ambisjoner skal utvikles i takt med klubbens økonomiske stilling og være basert langsiktighet og et trygt økonomisk fundament.
 • Klubbens økonomiske drift skal være basertnøkternhet og liten grad av usikkerhet i årlige budsjetter.

Tilgjengeliggjøring

Namsos IL Fotball sine verdier, visjoner og målsettinger skal være tilgjengelig på klubbens nettsider, samtidig som dette skal formidles til klubbens medlemmer, foresatte, samarbeidspartnere med mer på ulike treffplasser (trenerforum, årsmøter, foreldremøter, oppstartsmøter, møte med samarbeidspartnere o.l.).


Årlige møter


Namsos IL Fotball skal hvert år arrangere et fellesmøte for alle trenere og ledere. Målsettingen med møte er å sikre at alle trenere og ledere kjenner til klubbens verdier med mer, samt ha andre aktuelle tema på dagsorden.

Namsos IL Fotball sin målgruppe


Namsos IL Fotball sin misjon er gi alle som ønsker det muligheten til å spille fotball på sitt nivå. Namsos IL Fotball sin målgruppe er derfor spillere fra 6 år og opp. I tillegg ønsker Namsos Il Fotball at klubbens skal være et treffsted også for aktiviteter utenfor banen og gi et tilbud til alle som ønsker å være i et positivt og aktivt miljø.


rekrutteringsplan 2022.pdf

Årsmøtet

Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. For øvrige bestemmelser rundt årsmøtet, se Lov om Namsos IL Fotball.

Styringsdokumenter

sportsplan 2022.pdf

 • Namsos IL Fotball har egen sportsplan. Sportsplanen er et resultat av de målsettinger/føringer som ligger i klubbens verdier og målsettinger. Det er styret i Namsos IL Fotball som vedtar sportsplanen. Det er Sportslig leder som har det overordnede ansvar for at sportsplanen blir etterlevd og koordinerer også arbeidet i forhold til endringer.

rekrutteringsplan 2022.pdf

Namsos IL

Fotball rekrutterer i hovedsak sine medlemmer fra følgende skolekretser:

 • Kleppen
 • Rønningsåsen
 • Hylla
 • Høknesåsen
 • Ura

Utdanning / Kompetanse

 • Namsos IL Fotball skal hele tiden søke å ha godt kvalifiserte trenere og ledere. Et minimumsnivå hva gleder formell kompetanse på ulike nivå er kravene i henhold til klubbens nivå hva gjelder kvalitetsklubb. Treneransvarlig er ansvarlig for at dette følges opp og at det gis informasjon om nødvendige kurs enten internt eller gjennom krets/forbund. Klubben oppfordrer alle trenere/ledere til å ta relevante kurs og klubben dekker kursavgift.


Fair Play i Namsos IL Fotball

 • Namsos IL Fotball har et sterkt fokus på Fair Play og holdningsarbeid for å sikre at alle våre medlemmer skal oppleve klubben som et trygt sted å være og blant annet oppfylle målsettingen om å kunne utvikle våre medlemmer sportslig og sosialt. Det er utarbeidet ulike dokumenter, kontrakter med mer i forbindelse med dette tema.

Økonomistyring


Namsos IL Fotball søker økonomisk trygghet gjennom:

 • Namsos IL Fotball skal til enhver tid ha en egenkapital som er tilfredsstillende i forhold til klubbens aktivitetsnivå.
 • Klubbens aktiviteter og sportslige ambisjoner skal utvikles i takt med klubbens økonomiske stilling og være basert langsiktighet og et trygt økonomisk fundament.
 • Klubbens økonomiske drift skal være basert på nøkternhet og liten grad av usikkerhet i årlige budsjetter.
 • Klubben har etablert god økonomistyring og rutiner som bygger opp under dette og via vår økonomiplan.
 • Namsos IL Fotball har eksternt regnskapsbyrå som fører regnskapet og eksternt revisjonsselskap som reviderer regnskapet. Dette betyr regnskapet også får ekstern kvalitetssikring som sørger for at regnskap og handlinger rundt dette blir ivaretatt en god måte. I tillegg har vi økonomigruppe som følger driften tett og kasserer som er i styret. I sum tilsier dette at styring og kvalitetssikring av regnskaps- og økonomiarbeidet blir ivaretatt. Budsjettet til Namsos IL Fotball blir vedtatt årsmøte hvert år etter forslag fra Namsos IL Fotball sitt styre.
 • Namsos IL Fotball har en egen økonomistyringsplan som mer i detalj beskriver budsjettarbeid, regnskapsføring med mer.

Annet

Politiattester

Hvem skal ha

politiattest:

 • For personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.
 • Politiattestansvarlig i klubben har ansvar for å se til at Namsos IL Fotball innhenter attester i henhold til regelverket, jfr også egen rutine.

Skademelding/forsikringer


Utstyr

 • Klubbens administrasjon er ansvarlig for at lagene får nødvendig utstyr. Kontakt styret vedrørende spørsmål om dette.