Alkohol-rusmidler

All aktivitet i fotball-Norge bygger på NNFs verdier trygghet, glede, respekt og likeverd. Aktiviteten skal foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet. En vil legge til rette for et fotballmiljø som er et trygt og godt sted å være barn og unge. Fravær av alkohol er en del av et godt fotballmiljø. NIL fotball mener fotballen bør være en av de alkoholfrie sonene i til- værelsen, for våre barn og unge. Den alkoholfrie sonen knyttes til klubbsammenheng. Den aktive spiller skal oppleve å være i trygge rammer og det er et fellesansvar. Det er ikke meningen å bevege seg inn i den enkeltes private sfære.

Klubben vår har tydelige holdninger til alkohol

Barn og unge skal oppleve at vi tilbyr et trygt og godt miljø hvor bruk av alkohol ikke hører hjemme. Trener team, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke drikke alkohol i samvær med utøvere i denne aldersgruppen. Barn og unge skal ta med seg gode holdninger og sunne verdier fra miljøet i idretten. At foresatte overleverer ansvaret for barna sine til idretten, er en tillitserklæring som må behandles med respekt. Ansvarspersoner i klubben er forbilder og rollemodeller som påvirker barn og unges veivalg, også når det gjelder alkohol.                                             Dette stiller krav til klubbens medlemmer, involverte og engasjerte. Vi er alle med på å skape den kulturen vi ønsker hos oss.

  • Et inkluderende og støttende idrettsmiljø kan utsette ungdoms alkoholdebut.
  • Utsatt alkoholdebut reduserer framtidig alkoholkonsum og sjansene for alkoholrelaterte problem.

 5 gode grunner for fravær av alkohol i klubbsammenheng:

Det miljømessige: Fotballen er en av samfunnets største og viktigste sosialiseringsarenaer. Her lærer barn og ungdom omgangsformer og samværsmønstre som vil prege dem store deler av livet.

Det sosiale: I enhver større barne eller ungdomsgruppe finnes noen som har sett alkoholens skadevirkninger på nært hold eks i egen familie. Enkelte ungdommer kan også selv ha utviklet et anstrengt forhold til rusmidler- et «fuktig» fotballmiljø vil kunne akselerere dette problemet. For disse gruppene skal fotballen være et fristed.

Det sportslige: Alkohol og ettervirkningene av alkohol gir dårligere resultater og reduserer aktivitetens egen opplevelsesverdi.

Den samfunnsmessige anseelse: Det offentlige støtter fotballen ut fra et forebyggingsmotiv, og private sponsorer ønsker ikke at klubbene får negativ presseomtale

Sikkerheten: Det er en stor tillitserklæring at foresatte overlater ansvaret for sine unge til klubben. Berusede ledere og/eller ungdommer øker risikoen for at skader, ulykker eller andre negative hendelser skal inntreffe.

Plan- gjennomføring

  • Presentasjon av tema på klubbens årlige verdimøte
  • Tema kveld for spillere.

Tema taes opp på

For å unngå kjedelige episoder er det nyttig å ha klare retningslinjer som alle er enige om.

  • Trener/lagleder møter.
  • Foreldremøter: hva/hvordan ønsker vi å ha det intern i vårt lag. Felles forankring/forståelse.
  • Spillermøter:  hva/hvordan ønsker vi å ha det intern i vårt lag. Felles retningslinjer og forståelse.

Retningslinjer 

Trener team:

Trenere og ledere er rollemodeller og vil sette standarden for ungdommen. Spillere i aldersbestemte klasser skal derfor møte et fullstendig alkoholfritt miljø. Det betyr at barn og ungdom ikke skal se at det drikkes alkohol i forbindelse med reiser, turneringer eller andre idrettsarrangement. Barn og unge skal oppleve av klubb tilbyr et trygt og godt miljø hvor bruk av alkohol ikke hører hjemme.

Foresatte:

Som foresatte er vi rollemodeller for våre barn og unge, det vi gjør setter standarden for hvilke valg ungdommene tar. Vi ønsker at alle spillere skal møte et fullstendig alkoholfritt miljø. Det betyr at vi ønsker at våre spillere ikke skal se de voksne drikke alkohol eller opptre beruset i forbindelser med reiser eller andre idrettsarrangement.

Spillere:

Skal avstå fra alkohol så lenge de representer klubb. Det betyr i praksis spillere skal avstå alkohol fra de forlater hjemstedet til de er tilbake.  Avstå fra alkohol 48 timer i forkant av kamp. Gruppepress avler drikkepress i mange ungdomsmiljøer. Drikkepress i laget må aldri bli en grunn for noen til å holde seg unna fotballen.

Sanksjoner: Fravikelse av dette fører til at spiller ikke blir tatt ut i troppen, til første kamp, etter hendelsen.