Oppstartsansvarlig
Rapporterer til sportslig leder

Oppstartsansvarlig er pr. tiden tillagt:

 Barnefotballansvarlig

 Cupansvarlig

Barnefotballansvarlig er medlem av SU og arbeidet inngås i samarbeid medcupansvarlig. 
Denne rollen er viktig for både nye spillere i de yngste årsklassene, men også fortilhørende foreldregruppe. Samlet sett skal nye spillere og foreldre føle seg velvaretatt.

Oppstartsansvarlig skal følge opp de nystartede lagene så lenge dette ernødvendig, inntil laget/lagene fungerer selvstendig i pakt med klubbens Sportsplanog Klubbhåndbok.

Oppstartsansvarlig skal:

  • kjenne Sportsplanen og særlig planens punkter om de yngste spillerne

  • inneha som et minimum Barnefotballkvelden

  • det er ønskelig med C-lisensens del 1 og 2

  • kartlegge 5 og 6-åringer i NILs nedslagsfelt

  • kommunisere med utvalgte ressurspersoner fra klubb, som arbeider vedbarnehage/sko

  • være ansvarlig for rekrutteringstiltakene iht rekrutteringsplanen

  • enten selv eller ved å utpeke andre kompetente trenere, gjennomføretreningene frem til permanent trenerapparat er på plass

  • innkalle til foreldremøter for nystartede lag, og lede disse

  • ha ansvar for klubbens rekrutteringsplan, og revidere denne når nødvendig,som igjen skal vedtas i fotballstyret

  • kommunisere med foreldrene etter at laget er etablert for å evaluereprosessen og forbedre denne

 Innehas av: kontakt styret v/sportslig leder