Årsmøte 2020

Postet av Namsos IL - Fotball den 13. Feb 2021

Til medlemmene i Namsos IL Fotball

Innkalling til årsmøte i Namsos IL Fotball 2020

OBS!   Ny info 22.03.2021

På grunn av gjeldende smittevernstiltak og dialog med Namsos kommune har styret vedtatt i ekstraordinært styremøte at årsmøtet holdes på Microsoft teams. Begrunnelse:

Det skilles på om deltakerne er aktive(deltakere i møter) eller passive(f.eks publikum på en konsert). I et årsmøte er deltakerne aktive, og da kan de være maks 10 personer på et slikt arrangement, uansett om det er tilviste plasser eller ikke innendørs. Utendørs kan det være maks 20 personer.  

Spørsmålet har vi tatt opp med Folkehelseinstituttet samt at det er blitt drøftet i et møte mellom kommuneoverlegene og Statsforvalterene.

Styret innkaller herved til årsmøte i Namsos IL Fotball.

Årsmøtet avholdes tirsdag 23. mars kl. 18:00

på Namsos ungdomsskole, Olav Duuns vei 1, Namsos.  Teamslink:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzYwYWJjMzItODlmYy00YzcwLTk2MzctOTA0YmIyNzM1MzIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d273f9be-29ba-49ec-a98c-dc9d6c5888b1%22%2c%22Oid%22%3a%22d39e6ed2-3f0c-4616-8e17-a898c1aa7a77%22%7d

Oppmøte kl. 17:45, møtestart kl. 18:00.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes inn til styret senest                      9. mars 2021, på e-post til post@namsosfotball.no                                                                 Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene                senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside, www.namsosfotball.no

For å ha stemmerett og å kunne velges til verv, må man ha vært medlem av Namsos IL Fotball i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Namsos il fotball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.;             se Namsos IL Fotballs lov på hjemmesiden. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Namsos il fotball kontaktes på www.namsosfotball.no og / el. 922 24 170.

For å få til en god organisering m.t.p. smittevernhensyn, ønsker NIL aktiv påmelding til Årsmøte 2021.  Dette kan gjøres på www.namsosfotball.no og / el. mob. 922 24 170. Det vil selvsagt være mulig for alle medlemmer å delta, selv om de ikke er påmeldt på forhånd, dersom det er forsvarlig med tanke på smittevern.


NB1!:

Vi har endret medlemssystem til Hoopit. Trykk her for å bli medlem i Namsos IL Fotball 


NB2!: 

Det tas forbehold om at møtested må endres p.g.a. smittevernhensyn. 

Dette vil i så fall kommuniseres direkte til de påmeldte, samt på klubbens hjemmeside.


Velkommen til årsmøte! 


Med vennlig hilsen 

Styret 

Namsos IL Fotball

13.02.21


Dokumenter, 16.03.2021:

endring-av-sportsplan-NIL.pdf

NIL-samlet-arsberetning-2020.pdf

regnskap-signert.pdf

Uavhengig_revisors_beretning.pdf

Styrets-innstilling-til-valgkomite.pdf

NIL valgkomite 2020.pdf

Kontrollutvalgets beretning NIL Fotball 2020.pdf

lovnorm-for-idrettslag-1.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.