ÅRSMØTE 2022

Postet av Namsos IL - Fotball den 22. Feb 2023

Namsos IL Fotball inviterer til årsmøte for 2022, torsdag 23. mars 2023 kl. 18:00 i klubbhuset.

Saksliste og tilhørende møtepapirer vil bli publisert på klubbens hjemmeside 1 uke før møtet, ihht. Lov for Namsos IL Fotball. 

Vel møtt, alle medlemmer!

- Styret i Namsos IL Fotball


Årsberetning 2022: 

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/336340167_928077304997650_2342228398847933400_n.pdf/NIL-samlet-arsberetning-2022.pdf?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=Frsv__8DISEAX-VBAZz&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=03_AdR4Tqz69ZCnBTsNGJdMarS9xlTYBUD0yAFVWTiq7BLA0Q&oe=641CC169&dl=1


Regnskap 2022: 

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/336338747_3408710359344330_7725611460166588085_n.pdf/Offentlig_regnskap_2022_Namsos_IL_Fotball-1.pdf?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=JHa9wi4Lyy0AX-nT09G&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=03_AdSJkfUFATl8A74jgW8XAPCE-mmuFCOlSaJucb04I0BNtA&oe=641C290D&dl=1

Årsmøte 2021

Postet av Namsos IL - Fotball den 22. Feb 2022

Til medlemmene i Namsos lL Fotball

Innkalling til Årsmøte 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Namsos IL Fotball.

Årsmøtet avholdes tirsdag 22. mars 2022 i NIL sitt klubbhus i Kleppen.

Oppmøte kl. 17:45. Møtestart kl. 18:00.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 9. mars 2022, på e-post til post@namsosfotball.no Det er ønskelig at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på klubbens hjemmeside, www.namsosfotball.no

For å ha stemmerett og for å kunne velges til verv, må man ha vært medlem av Namsos IL Fotball i minst én måned før årsmøtet,  fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Namsos IL Fotball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.; se Namsos ILfotballs lov på hjemmesiden. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Namsos IL Fotball kontaktes på  e-post til post@namsosfotball.no og / el. mobiltelefon 922 24 170.

For å få til en god organisering, ønsker NIL en aktiv påmelding til Årsmøte 2021. Dette kan gjøres på post@namsosfotball.no og / el. mobiltelefon 922 24 170. Det vil selvsagt være mulig for alle medlemmer å delta, selv om de ikke er påmeldt på forhånd.

NB: det tas forbehold om at møtested må endres pga smittevernhensyn. Dette vil da kommuniseres direkte til de påmeldte, samt på klubbens hjemmeside.

Velkommen til årsmøte! 


Med vennlig hilsen 

Styret 

Namsos IL Fotball

22.02.2022
Årsmøte 2020

Postet av Namsos IL - Fotball den 13. Feb 2021

Til medlemmene i Namsos IL Fotball

Innkalling til årsmøte i Namsos IL Fotball 2020

OBS!   Ny info 22.03.2021

På grunn av gjeldende smittevernstiltak og dialog med Namsos kommune har styret vedtatt i ekstraordinært styremøte at årsmøtet holdes på Microsoft teams. Begrunnelse:

Det skilles på om deltakerne er aktive(deltakere i møter) eller passive(f.eks publikum på en konsert). I et årsmøte er deltakerne aktive, og da kan de være maks 10 personer på et slikt arrangement, uansett om det er tilviste plasser eller ikke innendørs. Utendørs kan det være maks 20 personer.  

Spørsmålet har vi tatt opp med Folkehelseinstituttet samt at det er blitt drøftet i et møte mellom kommuneoverlegene og Statsforvalterene.

Styret innkaller herved til årsmøte i Namsos IL Fotball.

Årsmøtet avholdes tirsdag 23. mars kl. 18:00

på Namsos ungdomsskole, Olav Duuns vei 1, Namsos.  Teamslink:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzYwYWJjMzItODlmYy00YzcwLTk2MzctOTA0YmIyNzM1MzIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d273f9be-29ba-49ec-a98c-dc9d6c5888b1%22%2c%22Oid%22%3a%22d39e6ed2-3f0c-4616-8e17-a898c1aa7a77%22%7d

Oppmøte kl. 17:45, møtestart kl. 18:00.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes inn til styret senest                      9. mars 2021, på e-post til post@namsosfotball.no                                                                 Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene                senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside, www.namsosfotball.no

For å ha stemmerett og å kunne velges til verv, må man ha vært medlem av Namsos IL Fotball i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Namsos il fotball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.;             se Namsos IL Fotballs lov på hjemmesiden. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Namsos il fotball kontaktes på www.namsosfotball.no og / el. 922 24 170.

For å få til en god organisering m.t.p. smittevernhensyn, ønsker NIL aktiv påmelding til Årsmøte 2021.  Dette kan gjøres på www.namsosfotball.no og / el. mob. 922 24 170. Det vil selvsagt være mulig for alle medlemmer å delta, selv om de ikke er påmeldt på forhånd, dersom det er forsvarlig med tanke på smittevern.


NB1!:

Vi har endret medlemssystem til Hoopit. Trykk her for å bli medlem i Namsos IL Fotball 


NB2!: 

Det tas forbehold om at møtested må endres p.g.a. smittevernhensyn. 

Dette vil i så fall kommuniseres direkte til de påmeldte, samt på klubbens hjemmeside.


Velkommen til årsmøte! 


Med vennlig hilsen 

Styret 

Namsos IL Fotball

13.02.21


Dokumenter, 16.03.2021:

endring-av-sportsplan-NIL.pdf

NIL-samlet-arsberetning-2020.pdf

regnskap-signert.pdf

Uavhengig_revisors_beretning.pdf

Styrets-innstilling-til-valgkomite.pdf

NIL valgkomite 2020.pdf

Kontrollutvalgets beretning NIL Fotball 2020.pdf

lovnorm-for-idrettslag-1.pdf
VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2016

Postet av Namsos IL - Fotball den 9. Feb 2016

Namsos IL Fotball inviterer sine medlemmer til årsmøte 2016 mandag 15. februar 20916 kl. 19:00 i klubbhuset i Kleppen.

Velkommen!

Årsmøtedokumentene lastes ned her
Årsmøte 2014

Postet av Namsos IL - Fotball den 20. Nov 2014

Onsdag 26. november kl. 19:00 avholdes årets ordinære årsmøte i Namsos IL Fotball i klubbhuset.

Årsmøtedokumentene finnes nedenfor:Velkommen!


Med vennlig hilsen
Styret