Årsmøte 2021

Postet av Namsos IL - Fotball den 22. Feb 2022

Til medlemmene i Namsos lL Fotball

Innkalling til Årsmøte 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Namsos IL Fotball.

Årsmøtet avholdes tirsdag 22. mars 2022 i NIL sitt klubbhus i Kleppen.

Oppmøte kl. 17:45. Møtestart kl. 18:00.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 9. mars 2022, på e-post til post@namsosfotball.no Det er ønskelig at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på klubbens hjemmeside, www.namsosfotball.no

For å ha stemmerett og for å kunne velges til verv, må man ha vært medlem av Namsos IL Fotball i minst én måned før årsmøtet,  fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Namsos IL Fotball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.; se Namsos ILfotballs lov på hjemmesiden. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Namsos IL Fotball kontaktes på  e-post til post@namsosfotball.no og / el. mobiltelefon 922 24 170.

For å få til en god organisering, ønsker NIL en aktiv påmelding til Årsmøte 2021. Dette kan gjøres på post@namsosfotball.no og / el. mobiltelefon 922 24 170. Det vil selvsagt være mulig for alle medlemmer å delta, selv om de ikke er påmeldt på forhånd.

NB: det tas forbehold om at møtested må endres pga smittevernhensyn. Dette vil da kommuniseres direkte til de påmeldte, samt på klubbens hjemmeside.

Velkommen til årsmøte! 


Med vennlig hilsen 

Styret 

Namsos IL Fotball

22.02.2022Årsmøte 2020

Postet av Namsos IL - Fotball den 13. Feb 2021

Til medlemmene i Namsos IL Fotball

Innkalling til årsmøte i Namsos IL Fotball 2020

OBS!   Ny info 22.03.2021

På grunn av gjeldende smittevernstiltak og dialog med Namsos kommune har styret vedtatt i ekstraordinært styremøte at årsmøtet holdes på Microsoft teams. Begrunnelse:

Det skilles på om deltakerne er aktive(deltakere i møter) eller passive(f.eks publikum på en konsert). I et årsmøte er deltakerne aktive, og da kan de være maks 10 personer på et slikt arrangement, uansett om det er tilviste plasser eller ikke innendørs. Utendørs kan det være maks 20 personer.  

Spørsmålet har vi tatt opp med Folkehelseinstituttet samt at det er blitt drøftet i et møte mellom kommuneoverlegene og Statsforvalterene.

Styret innkaller herved til årsmøte i Namsos IL Fotball.

Årsmøtet avholdes tirsdag 23. mars kl. 18:00

på Namsos ungdomsskole, Olav Duuns vei 1, Namsos.  Teamslink:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzYwYWJjMzItODlmYy00YzcwLTk2MzctOTA0YmIyNzM1MzIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d273f9be-29ba-49ec-a98c-dc9d6c5888b1%22%2c%22Oid%22%3a%22d39e6ed2-3f0c-4616-8e17-a898c1aa7a77%22%7d

Oppmøte kl. 17:45, møtestart kl. 18:00.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes inn til styret senest                      9. mars 2021, på e-post til post@namsosfotball.no                                                                 Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene                senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside, www.namsosfotball.no

For å ha stemmerett og å kunne velges til verv, må man ha vært medlem av Namsos IL Fotball i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Namsos il fotball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.;             se Namsos IL Fotballs lov på hjemmesiden. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Namsos il fotball kontaktes på www.namsosfotball.no og / el. 922 24 170.

For å få til en god organisering m.t.p. smittevernhensyn, ønsker NIL aktiv påmelding til Årsmøte 2021.  Dette kan gjøres på www.namsosfotball.no og / el. mob. 922 24 170. Det vil selvsagt være mulig for alle medlemmer å delta, selv om de ikke er påmeldt på forhånd, dersom det er forsvarlig med tanke på smittevern.


NB1!:

Vi har endret medlemssystem til Hoopit. Trykk her for å bli medlem i Namsos IL Fotball 


NB2!: 

Det tas forbehold om at møtested må endres p.g.a. smittevernhensyn. 

Dette vil i så fall kommuniseres direkte til de påmeldte, samt på klubbens hjemmeside.


Velkommen til årsmøte! 


Med vennlig hilsen 

Styret 

Namsos IL Fotball

13.02.21


Dokumenter, 16.03.2021:

endring-av-sportsplan-NIL.pdf

NIL-samlet-arsberetning-2020.pdf

regnskap-signert.pdf

Uavhengig_revisors_beretning.pdf

Styrets-innstilling-til-valgkomite.pdf

NIL valgkomite 2020.pdf

Kontrollutvalgets beretning NIL Fotball 2020.pdf

lovnorm-for-idrettslag-1.pdfHøknesbrenna-NIL / Bydelsserien 6-9 år

Postet av Namsos IL - Fotball den 20. Aug 2020

NIL Fotball har tilbud til alle spillere i alderen 6-9 år, som sokner til Høknesbrenna-NIL og som spiller i Bydelsserien.

Kontaktinformasjon:

Hartvig Jacobsen, hartvigjacobsen@icloud.com

Info. foresatte:

NIL fotball har åpent klubbhus hver mandag og onsdag 18.00- 21.00 hvor det serveres kveldsmat. Alle er velkommen!.

NIL fotball, barnefotballansvarlig: Hartvig Jacobsen, hartvigjacobsen@icloud.com

www.bydelsserien.org:

Her finner man alt av info angående bydelsserien: regler, spilletid, terminlister og navn på alle trenere/ lagledere.

 • Medlemsavgift: Alle spillere registreres og betaler medlemsavgift kr 220,- pr år.
 • Faktura mottas, i løpet av mai/juni mnd. ( trener/lagleder ordner dette)
 • Treningsavgift: kr 300,- pr år.
 • Alle medlemmer i NIL får 20 % på kjøp av fotballutstyr hos vår sponsor Nava.

Dette dekker/legger NIL til rette for:

 • Spiller drakter
 • Trening
 • Deltagelse på fotballcuper
 • Kveldsmat
 • Kursing av trenere/lagledere

Velkommen til Namsos IL Fotball, informasjonshefte (PDF)


Info. lagleder/ trener:

 • Trener/ lagleder fyller ut liste for sitt lag, med navn barn og foresatte. Den sendes NIL fotballs økonomileder.
 • Dommere: Må trener/lagleder ordne til hjemmekamp. Om det er behov for bistand har NIL fotball flere rekruttdommere som bistår..
 • NIL dekker fotballcupdeltagelse for deres lag. Faktura sendes økonomi leder i klubben.
  • Dommer honorar dekkes av klubben. Regning legges i blå postkasse v/ klubbhuset.
 • Kystbycup Rørvik, Skagecup, Bangsundcup. Trener/lagleder melder på antall lag.
 • Namsoscup er laget automatisk påmeldt på, ved deltagelse i bydelserien.
 • NIL dekker kurs for trener/ lagledere: Barnefotball kveld og trener kurs.


  • Barnefotballkurs avvikles på våren. Info om dato mm. publiseres i god tid.
  • Barnefotballansvarlig i klubben, er ansvarlig for kurs.
  • Trenerkurs for trenere/lagledere, ta kontakt med barnefotball ansvarlig så får dere oversikt over tiltenkte kurs.


Valgte representanter 2020

Postet av Namsos IL - Fotball den 18. Aug 2020

                                                                                                                                                                                         

Styret:


Styreleder      

Nestleder / Leder SU 

Kasserer / Leder økonomi

Markedsleder

Miljø-, arr. og klubbhus        
Olav Hegge Selnes
Tord Moe
Audun Forås
Elin Johansen
Kirsten Kvalø


922 24 170
415 52 811
901 15 161
951 40 709
907 88 016

Valgkomitèen:

 

Leder

Medlem

Varamedlem  


 

Siw Bleikvassli
Øyvind Hofstad
Evelyn Grunnan


481 43 569
417 87 200
993 97 594

Kontrollutvalget:


Leder                                   

Medlem                              

Medlem                             Jan Arne Alstad 
Bente Skaftnesmo
Lars Petter Langås

     

    

958 58 200

977 84 330
951 52 151